Browse By Alphabet

Like Name Meaning Numerology Action
Vrinda 1
Vishnupriya 3
Vishalakshi 4
Vishakha 6
Visala 6
Vipula 7
Vinodini 3
Vinita 9
Vineeta 9
Vinanti 5
Vinaya 6
Vinata 9
Vimala 7
Vijayalakshmi 3
Vijayanti 3
Vijaya 2
Vidula 3
Vidyadevi 2
Vidya 4
Vibha 6