Browse By Alphabet

Like Name Meaning Numerology Action
Yuvraj 8
Yuvaraj 9
Yuval 8
Yukta 5
Yug 1
Yuga 2
Yudhisthir 5
Yudhishthir 1
Yudhajit 5
Yojit 5
Yogiraj 7
Yogine 4
Yogin 8
Yogi 3
Yogesh 6
Yogendra 1
Yoganidra 7
Yogad 7
Yayin 9
Yayati 9